Dêr kaam de Earnst yn syn donkere klean

Piter Jelles Troelstra keas foar in Frysk houlik. ‘Gezien de plaats, die het Fries in mijn leven zou innemen, was opzettelijke doelstelling nodig,’ docht er te witten.[i] Fokje Frânses Pasma foldie oan dat Fryske profyl.  Sy is nei alle gedachten it tsjep jongfrommis...