Welkom op mijn website

Welkom op de website van Bertus Mulder. Hier plaats ik artikelen, beschouwingen en commentaren. Verwijzingen naar eerdere opstellen over de sociaal-democratie. Over het sociaal-democratisch maandschrift “De Nieuwe Tijd”, het tijdschrift van J. Saks, Henriëtte Roland Holst, Herman Gorter en Frank van der Goes. Over Ferdinand Domela Nieuwenhuis en zijn discussie van de linksliberale ‘katheder-socialisten’. Over de verborgen theocratische opvattingen van PvdA-ideoloog Willem Banning.

Artikelen over mijn laatste boek

Over mijn laatste boek verschenen onlangs deze artikelen:

Fietje Kwaak, een vrouw die de Nazi’s om de tuin leidde

Begin 2016 ontving het IISG van Bertus Mulder het archief betreffende zijn onderzoek naar het leven van Fietje Kwaak. Het archief is 0.87 m. groot (http://hdl.handle.net/10622/ARCH04388). Mulder publiceerde in 2015 De nazi’s te slim af zijn. Sophie Louisa Kwaak en het kapitaal van de Frankfurter Schule. Sophie Kwaak is geboren in een protestants gezin in het dorp Oosterland op Schouwen-Duiveland. In 1916 ging zij een opleiding volgen aan de Rijkskweekschool voor Onderwijzeressen in Apeldoorn. Ze maakte deze studie niet af en ging in Rotterdam als stenotypiste op een handelskantoor werken.

Markt en winst geen perspectief op beter

In Opinie van 28 april in NRC-Handelsblad geeft Frank Boll te kennen dat de kapitalistische markteconomie voor hem een normatief uitgangspunt is waaraan niet getornd mag worden. Hij verlangt erkenning van de unieke bijdrage van eigendomsrechten, rechtsstaat en vrije markt aan de ontwikkeling van de mensheid. Boll’s conclusie mag er zijn: ‘wie niet gelooft in de markt, gelooft niet in de mens’.

De nazi’s te slim af zijn

 

Wie die Nazis überlistet wurden9789056153557 (1)

Het bijzondere leven van Sophie Louisa Kwaak

Om twee redenen is het verhaal over het leven van de Zeeuwse landarbeiderdochter Sophie Louisa Kwaak (Oosterland, 1901 - Rotterdam, 1990) de moeite waard.

It smelle paad nei fernijbere enerzjy

 Ald-kollega fan it CDA Jan Ploeg wol in referendum oer wynmûnen. It is de safolste kear dat Jan Ploeg in stok yn de speaken fan it Fryske wynmûnebelied stekt. Hy sette al yn 1999 deputearre Siem Jansen de poat dwers. Yn it nije kolleezjeprogram dat jier gie it CDA akkoart mei ferfangende klusters op yndustryterreien, mar de nije fraksjefoarsitter Jan Ploeg stapte der fuortdaliks achterwei. Fjouwer jier letter, yn 2003, ferklearre Jan Ploeg it provinsjale plan Windstreek 2000 oannommen te hawwen om solitêre mûnen op te romjen. Eigenliks moast er der neat fan hawwe.

Perverse prikkels in de gezondheidszorg

In haar column ‘De overheid moet ook naar zichzelf kijken’ (S&D jrg. 71, nr. 5, p. 4) zet Marijke Linthorst vraagtekens bij de ontwikkeling van marktwerking in de zorg. Het kabinet zou zich af moeten vragen of een zo efficiënt mogelijke zorg niet gebaat zou zijn bij het facililiteren van samenwerking in de zorg in plaats van dat onder met mom van marktwerking te belemmeren. Linthorst zet ook vraagtekens bij het toestaan van winstuitkeringen aan ziekenhuizen. Waarom zou de overheid bij ontbrekende financieringsmogelijkheden dat niet zelf kunnen doen?

Frank van der Goes verdient beter

De commentaren bij het verschijnen van de biografie van Ron Blom over de Amsterdamse aristocraat Frank van der Goes, de ‘geestelijk vader’ van de SDAP, waren gemengd, maar misten vooral scherpte. Te weinig aandacht was er voor het opzet van de auteur Van der Goes neer te zetten als ‘westers marxist’. De biografie mist bovendien structuur en diepgang. Dat moet de teleurstellende conclusie zijn over deze poging een ‘high biography’ te schrijven die zich uitstrekt tot ‘vriendschapsbanden, seksualiteit en relaties, gezinsleven en vrije tijdsbesteding’.

It Frysk moat ûnder de knop wei

(Leeuwarder Courant, 1-2-2014) Der is in nije taalwet. It Frysk mei brûkt wurde. Oerheden yn Fryslân kinne net langer sizze dat se it Frysk net ferstean of lêze kinne. De oerheden hawwe harsels derta ferplichte. Dat is op himsels gjin nijs. Dat wie al langer sa, mar no stiet it nochris kreas yn ien wet op in rychje. Is nei myn betinken net genôch. Yn de nije taalwet mist bygelyks it plak fan it Frysk yn it ûnderwiis. Wat der op dat mêd regele, hâldt net oer. Skoalleynspeksjes sjitte slim tekoart. Mar sels as soe dat wol regele wêze, is it net genôch.