Bulkproduksje en dumping fan dong

Myn maat Jaap Nieuwenhuize wie lid fan it Deistich Bestjoer fan it Landbouwschap (1981-1987), Europeesk sekretaris fan de Union of Foodworkers (1987-1993) en dernei in tsiental jierren hege amtner op it ministearje fan LNV. Hy siet midden yn de lânboudiskusje dy’t al...

Wie die Nazis überlistet wurden

Sophie Louisa Kwaak und das Kapital der Frankfurter Schule. Uitgeverij Bornmeer, Gorredijk, 2015, 271 Seiten. Sophie Louisa (Fietje) Kwaak war eine außergewöhnliche Frau. Außergewöhnlich durch ihre gesellschaftliche Herkunft und außergewöhnlich durch ihre große Rolle...