De lêste karrider

Op it Aldehoustertsjerkhôf yn Ljouwert stiet it byld dat Hildo Krop makke fan Piter Jelles Troelstra.  It wie op 6 oktober 1962 dat Veronika Bay, pakesizzer fan Piter Jelles, it byld ûntbleate yn bywêzigens fan ûnder oaren syn frou Sjoukje Troelstra-Oosterbaan, syn...

Dêr kaam de Earnst yn syn donkere klean

Piter Jelles Troelstra keas foar in Frysk houlik. ‘Gezien de plaats, die het Fries in mijn leven zou innemen, was opzettelijke doelstelling nodig,’ docht er te witten.[i] Fokje Frânses Pasma foldie oan dat Fryske profyl.  Sy is nei alle gedachten it tsjep jongfrommis...

De jonge Piter Jelles

Piter Jelles Troelstra wie liberaal fan hûs út. Yn dit boek wurdt oanjûn hoe’t er him losmakke fan it liberalisme fan syn tiid. Hoe’t syn fyzje op it Frysk feroare doe’t er him op de arbeiderssaak rjochte. Hy naam ôfskie fan de ‘Fryske...

De Eerste Internationale in Sneek

Het socialisme komt op in streken die het minst in het nationale staatsbestel waren opgenomen en trekt vanuit de periferie naar het centrum van de politieke macht. Taalverschillen en het bestaan van dissidente religieuze stromingen spelen daarin een rol. Dat geldt...