Bulkproduksje en dumping fan dong

Myn maat Jaap Nieuwenhuize wie lid fan it Deistich Bestjoer fan it Landbouwschap (1981-1987), Europeesk sekretaris fan de Union of Foodworkers (1987-1993) en dernei in tsiental jierren hege amtner op it ministearje fan LNV. Hy siet midden yn de lânboudiskusje dy’t al...